ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA

Ersättningsutskott

Styrelsen har på styrelsemötet den 12 juni 2019, beslutat att följande styrelseledamöter ska utgöra ArcAroma AB’s ersättningsutskott: Peter Ahlgren och Torbjörn Clementz med Peter Ahlgren som ordförande.

Ersättningsutskottets uppdrag omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Utskottet skall förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

ArcAroma AB’s valberedning inför årsstämman 2019, som kommer att hållas den 17 oktober 2019, har tillsatts enligt beslut från årsstämman 2018, vilket innebär att den skall utses utifrån ägandet per den 30 april 2019. Valberedningen består av:

  • Martin Linde, representerande P O  Rosenqvist via Ironblock AB
  • Mats Jacobson representerande Pär Henriksson & PL Holding AB
  • Anders Hättmark representerande Confidera Syd AB

Anders Hättmark är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 28 augusti 2019 via e-post till info@arcaroma.com eller via brev till ArcAroma AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

Stäng meny