ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA
Arc Aroma styrelse och ledning

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Arc Aromas styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Peter Ahlgren, styrelseordförande

Född 1950, och är sedan oktober 2018 styrelseledamot och tillika styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB (publ) .  Peter Ahlgren driver sitt eget företag Triple 8 AB som är verksamt inom strategisk affärsrådgivning samt projektledning av utländska investeringar och samarbeten i svenska tillväxtbolag. Peter Ahlgren har en civilingenjörsutbildning inom Industriell ekonomi följt av arbete i ledande befattningar för Alfa Laval, Gambro och Cardo. Huvudsakliga uppgifter har varit att utveckla bolag och försäljning i många länder och då främst i Asien.  Peter Ahlgren har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete som ordförande och ledamot i börsnoterade svenska teknologibolag samt i ett antal utländska bolag. Nuvarande uppdrag, utöver Arc Aroma Pure AB,  är Kentima Holding och Sweden-China Trade Council. Peter Ahlgren innehar 8 500 aktier i Bolaget. Peter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Eva Andersson, styrelseledamot

Född 1973, är styrelseledamot sedan oktober 2015, civilingenjör med närmare 20 års erfarenhet av internationell försäljning av processutrustning inom olika industrier. Under de senaste tio åren har Eva Andersson specialiserat sig på affärsutveckling för ny teknologi till energisektorn, specifikt mot de asiatiska och europeiska marknaderna. Eva Andersson är en kreativ och drivande person som betyder mycket för bolaget. Hennes kompetens och nätverk är betydelsefulla tillgångar för fortsatt expansion. Eva Andersson innehar 5 332 aktier i Bolaget. Eva är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Torbjörn Clementz, styrelseledamot

Född 1961, och är sedan oktober 2018 styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ). Torbjörn Clementz har lång erfarenhet under mer än 30 år från olika ledande befattningar i internationella företag. Torbjörn Clementz har varit bland annat varit CFO och vice VD på BE Group samt CFO för ONE Nordic, Kährs Group och Salinity Group. Detta tillsammans med ledande ekonomibefattningar inom Peab och Perstorpskoncernerna. Torbjörn Clementz är dessutom styrelseledamot i Precise Biometrics AB och Sport- och Rehabkliniken i Ängelholm AB. Dessutom bedriver Torbjörn Clementz konsultverksamhet i det egna bolaget Charmito Consulting AB. Utöver detta har han genom åren varit styrelseledamot i en mängd svenska och internationella dotterbolag i de bolagskoncerner han varit verksam. Torbjörn Clementz innehar 4 167 aktier i Bolaget. Torbjörn är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Mats Jacobson, styrelseledamot

Född 1960, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Mats är verksam inom Ahrens & Partners, ett konsultföretag som bedriver affärsrådgivning och utbildning av företag som vill bli snabbväxare. Ahrenskonceptet baseras på erfarenheter från flera hundratals tillväxtföretag, som sammanfattats i ett antal böcker och refererats till flitigt av akademin. TillväxtBarometern är ett av Ahrensverktygen som används av bland annat ALMI Företagspartner. Mats har varit verksam inom mjukvarubranschen sedan 1980-talet, med fokus på strategi och marknadsfrågor och har tidigare bland annat varit VD för mjukvaruföretaget Scalado AB. Mats Jacobson innehar indirekt 1 000 aktier i Bolaget. Mats är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Johan Möllerström, VD

Född 1967, är sedan januari 2017, verkställande direktör i Arc Aroma Pure (publ). Johan är civilekonom från Lunds Universitet med inriktning finansiell teori. Han har en gedigen erfarenhet av internationell tillväxt. Under 11 år var han VD för Malmberg Water AB och växte verksamheten från en omsättning om 150 MSEK till 500 MSEK, all tillväxt kom från exportmarknaden. Johan är styrelseledamot i både Noxon AB och i Krinova Science Park i Kristianstad. Johan Möllerström innehar direkt och indirekt totalt 233 333 aktier i Bolaget. 

Per-Ola Rosenqvist, styrelseledamot

Född 1958, är sedan juli 2012 styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ). Per-Ola Rosenqvist har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom råvaruhandel, såväl fysisk som finansiell, samt inom tillverkningsindustrin. Härutöver har Per-Ola Rosenqvist internationell erfarenhet av affärer. Han är styrelseordförande i Kvarteret Järnet Aktiebolag, Ironblock Aktiebolag och Wellpappen Fastighetsförvaltning AB, samt styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ, bioCEPT®Sweden AB och SensoDetect AB (publ). Han var tidigare VD och styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ), Ironblock Aktiebolag, Spirifer Fastigheter AB samt i Pintos Svenska AB. Per-Ola Rosenqvist har också varit styrelseledamot i Hans Andersson Recycling Group Aktiebolag. Per-Ola Rosenqvist innehar indirekt     484 746 aktier i Bolaget. Per-Ola Rosenqvist ingår i Arc Aroma Pure AB’s ledning och är via bolaget Ironblock AB indirekt en av de största aktieägarna i Arc Aroma Pure AB, samt är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Stäng meny