ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA
Bolagsinformation

Firmanamn: ArcAroma AB

Organisationsnummer: 556586 – 1985

Säte: Skåne län, Lund kommun

Datum för bolagsbildning: 2000-02-07

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Adress: Skiffervägen 12, 224 78 Lund

Definitioner

I detta gäller följande definitioner om inget annat anges: Med “Bolaget”, “Arc Aroma” eller ”Arcaroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586-1985.

Uttalanden om framtiden

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i hemsidan återspeglar Arc Aromas styrelses nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Stäng meny