ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA

Styrelsen för OptiFreeze AB (publ), ett svenskt publikt aktiebolag med org.nr 556844-3914, (”OptiFreeze”), med säte i Lunds kommun, och styrelsen för ArcAroma AB (publ), ett svenskt publikt aktiebolag med org.nr 556586-1985, (”ArcAroma”), med säte i Lunds kommun, har träffat överenskommelse om fusion mellan OptiFreeze och ArcAroma enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske genom absorption med OptiFreeze som övertagande bolag och ArcAroma som överlåtande bolag. Det sammanslagna bolag som blir resultatet av Fusionen refereras till som ”Nya OptiFreeze” häri. ArcAroma upplöses automatiskt till följd av Fusionen.

Stäng meny

Viktig information

Informationen på denna del av hemsidan är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Hong Kong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. På grund av legala restriktioner är åtkomsten till information och dokument på den här delen av hemsidan begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du begär åtkomst till informationen. Ditt intygande måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen i denna del av ArcAroma AB (”Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hong Kong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hong Kong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. De värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hong Kong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Hong Kong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Hong Kong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea att förvärva Värdepapperna. Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Jag intygar därför att:
  • Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Israel, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika och annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler, och
  • Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan