ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA

Information och anmälningssedel för teckning av Företrädesemission 2019

Den 8 mars 2019 godkände den extra bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, (”ArcAroma” eller ”Bolaget”) styrelsens beslut att genomföra en nyemission om högst 1 604 780 aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ArcAroma cirka 38,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 32,7 MSEK, motsvarande 85 procent av emissionen.

På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 400 000 aktier av serie B motsvarande ytterligare högst 9,6 MSEK (”Övertilldelningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen.

– Med nyemissionen säkerställer vi en accelererad marknadsbearbetning och befäster vår position inom våra prioriterade applikationsområden, där vi ser en stor potential. Vår ambition är att etablera ArcAroma som en stark samarbetspartner för våra kunder på global nivå genom att fortsätta utveckla vår organisation inom såväl R&D som marknad och försäljning, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB.

Tidplan för Företrädesemissionen

19 mars – 2 april 2019                     Teckningsperiod

19 – 29 mars 2019                           Handel i teckningsrätter

5 april 2019                                    Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Omkring vecka 17                           Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Stäng meny