ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA

Styrningen av ArcAroma AB (publ) grundas på bolagsordningen, aktiebolagslagen samt regler och rekommendationer som följer av Bolagets listning på NASDAQ First North Premier Growth Market samt andra tillämpliga lagar och regler. Bolaget följer också Svensk kod för Bolagsstyrning (¨Koden¨). De avvikelser som förekommer från Kodens regler kommenteras i den Bolagsstyrningsrapport som upprättas för respektive räkenskapsår. Den första Bolagsstyrningsrapporten upprättades för räkenskapsåret 2018/2019.

 

Stäng meny