ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA

Arc Aroma listas på Nasdaq First North den 20 oktober 2015.

Från 15 april 2016 finner ni aktien på Nasdaq First North Premier.

Länk till akieinformation på First North Premier

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

På First North finns ett särskilt segment, First North Premier. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler vad gäller informationsgivning samt redovisningsprinciper än de bolag som är noterade på First North. Dessa striktare krav överensstämmer i stort med de regler som uppställs på NASDAQ OMX.  Anslutningen innebär att Arc Aroma Pure AB att det uppfyller de specifika kraven för Nasdaq First North Premier och möjliggör för ytterligare institutionella ägare att investera i Arc Aroma Pure AB.

Stäng meny